Sportiviteit, Respect en Vertrouwenscontactpersoon

AHC Noorderlicht is een maatschappelijk betrokken en inclusieve hockeyclub. Wij hebben als grootste doel dat ieder kind zich thuis en prettig voelt binnen de club. En heerlijk kan sporten met zijn of haar vriendjes. 

Onze kernwaarden zijn dan ook: Positiviteit, Gelijke Kansen, Duurzaamheid en Groei. 

Iedere beslissing die het bestuur neemt om de hockeyclub mooier te maken, worden getoetst aan deze vier kernwaarden. Om deze kernwaarden en onze cultuur ook in de toekomst te behouden, maakt AHC Noorderlicht zich sterk voor een sportieve en respectvolle omgang met elkaar en anderen. Dit beleid geldt voor iedereen die in welke vorm dan ook bij de club is betrokken. 

Sportiviteit en respect 
Behandel anderen zoals je zelf ook graag behandeld zou willen worden. Iedereen is voor zijn plezier op de club en voert vrijwillig een taak uit om anderen te stimuleren en te helpen. Je bent gastvrij en bij andere clubs gedraag je je sportief en correct. Als toeschouwer of supporter kun je het team aanmoedigen; je laat de tactiek altijd over aan de coach en beslissingen aan de scheidsrechter en/of de coach. 

Het team 
Als team ben je verantwoordelijk voor de prestaties op het veld en de goede sfeer. Stimuleer teamgenoten door te zeggen wat hij of zij goed doet en help elkaar als dit nodig is. Sluit nooit iemand buiten. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Respecteer de beslissingen van de coach, die verantwoordelijk is voor de tactiek en teamregels, en de scheidsrechters, die de wedstrijd leiden. Spelers, coaches en scheidsrechters geven elkaar een hand na de wedstrijden en bedanken elkaar voor de gespeelde wedstrijd. De coach. 

De coach (of teammanager) 
Als coach ontvang je bij thuiswedstrijden de tegenstander op een plezierige manier en zorgt ervoor dat deze zich welkom voelt. Maak altijd kennis met de tegenpartij, leg uit op welk veld er wordt gespeeld, waar de kleedkamers zijn en welke faciliteiten er geboden worden. De coach stimuleert goed gedrag en een positieve sfeer in het team. Hij of zij respecteert alle teamleden en zorgt ervoor dat iedereen zich welkom voelt; gedrag dat dit verhindert, wordt door de coach niet geaccepteerd. Hij of zij is consequent en aanspreekbaar voor alle teamleden. Grensoverschrijdend gedrag van spelers tijdens de wedstrijd wordt direct aangepakt. Na afloop van de wedstrijd bespreekt de coach dit met de speler en maakt hierover duidelijke afspraken om zulk gedrag verder te voorkomen. De coach let op zijn of haar taalgebruik, benadrukt tijdens de wedstrijd de goede en niet de minder goede kanten van spelers, waardoor deze positief worden gestimuleerd en er een veilig klimaat heerst in het team. Hij of zij zorgt voor open communicatie en probeert bij jeugdteams de ouders bij het team te betrekken. Ook onderhoudt de coach het contact met de trainer. 

De aanvoerder
Bij de senioren heeft de aanvoerder een groot deel van de verantwoordelijkheden van de coach (zie hierboven). De aanvoerder ontvangt de tegenstander gastvrij, houdt een positieve peptalk voor de wedstrijd, corrigeert onsportief gedrag van medespelers en let op zijn of haar taalgebruik. Pagina 1 van 4 

De trainer 
Voor de trainer gelden in grote lijnen dezelfde gedragsregels als voor de coach. De trainer bereidt zijn of haar taak goed voor, is duidelijk en improviseert wanneer dat nodig is. Trainer en coach onderhouden gedurende het hockeyseizoen contact met elkaar, om informatie te delen over gedrag, prestaties en persoonlijke omstandigheden van de spelers. 

De scheidsrechter
Voor de wedstrijd zijn beide scheidsrechters ruim op tijd aanwezig op het veld om kennis te maken met de coaches en aanvoerders. Na afloop verlaten zij getweeën het veld. De scheidsrechter oordeelt altijd onpartijdig. Hij of zij heeft de leiding. Hij/zij neemt de beslissingen op zijn/haar helft van het veld en overlegt met de arbiter aan de andere kant van het veld als dat nodig is. Ondersteun elkaar wanneer spelers of coaches hinderlijk of emotioneel reageren. De scheidsrechter corrigeert vriendelijk maar beslist onsportief gedrag van spelers en publiek. 

Het bestuur & de commissies 
Bestuur en commissies staan open voor hun leden en communiceren concreet. Ze zijn goed bereikbaar voor vragen en staan open voor suggesties en aanmerkingen. Ze stimuleren een prettige sfeer en goed gedrag en hebben daarbij een voorbeeldfunctie. De commissies leggen per seizoen verantwoording af aan het bestuur. 

Formele regels van de KNHB en AHC Noorderlicht 
Naast deze regels van Sportiviteit en Respect hebben de leden van AHC Noorderlicht zich ook te houden aan de formele reglementen van de hockeybond, het district en aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. De regels van de KNHB en het Sportiviteit & respect handboek voor verenigingen, zijn terug te vinden op de website van de KNHB. De statuten en het reglement van AHC Noorderlicht zijn opvraagbaar bij het bestuur. 

Ongewenst gedrag
De commissie Sportiviteit en Respect ontvangt vanuit of namens het bestuur rapportages over met gele en rode kaarten bestrafte spelers van AHC Noorderlicht. De commissie kan naar aanleiding van ontvangen rapportages zelfstandig besluiten tot het opleggen van straf. De commissie is onafhankelijk in haar oordeelsvorming en neemt besluiten op basis van dit reglement. 

De Commissie Sportiviteit & Respect 
AHC Noorderlicht heeft een Commissie Sportiviteit & Respect, bestaande uit een voorzitter en tenminste twee leden, met als doel klachten over alle activiteiten van en rond AHC Noorderlicht te beoordelen. 
Iedereen die ongewenst gedrag ervaart, kan bij deze commissie terecht. De commissie behandelt klachten over gedragingen op en rond de velden van iedereen die in welke vorm dan ook is betrokken bij AHC Noorderlicht, zowel leden als niet- leden. De commissie beoordeelt onder meer of er sprake is van gedrag dat niet overeenkomt met het AHC Noorderlicht-beleid betreffende sportiviteit en respect en/of de reglementen van de KNHB. De commissie behandelt ook rapportages over gele en rode kaarten aan spelers van AHC Noorderlicht. 
Als je een klacht hebt, kun je een brief of e-mail sturen aan de voorzitter van de Commissie Sportiviteit & Respect. Je kunt de klacht ook aan een bestuurslid van AHC Noorderlicht sturen, dat vervolgens zorgt dat de klacht bij de Commissie Sportiviteit & Respect terechtkomt. 
Als de klacht betrekking heeft op haar werkterrein, zoekt de commissie daarna zo snel mogelijk (schriftelijk of mondeling) uit wat er is gebeurd, waarbij zij ook andere personen dan de direct betrokkenen om informatie kan vragen. 
De voorzitter van de commissie kan besluiten de klacht zelf schriftelijk af te handelen. Dat gebeurt alleen wanneer de klacht volgens de voorzitter ongegrond is of in onderling overleg met de betrokkenen kan worden opgelost. Als de klager het niet eens is met dit besluit en hiervan binnen veertien dagen schriftelijk melding maakt aan het bestuur of de commissie zelf, wordt de klacht alsnog door de gehele commissie behandeld. 
Als de klacht door de Commissie Sportiviteit & Respect wordt behandeld, gebeurt dat in een vergadering. Klager(s) en beklaagde(n) kunnen worden uitgenodigd een deel van de vergadering bij te wonen; jeugdleden mogen een ouder of verzorger meenemen naar de zitting. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de betrokkenen hun standpunt toelichten en kan de commissie informatie inwinnen. Van alle betrokkenen wordt verwacht dat zij medewerking verlenen. 
Als de commissie de klacht gegrond verklaart, kan zij een straf opleggen. De commissie kan een waarschuwing geven, maar kan ook een (voorwaardelijk) speelverbod of een alternatieve sanctie opleggen. Binnen AHC Noorderlicht werkt iedereen mee aan de uitvoering van een door de commissie vastgestelde sanctie. Zwaardere straffen, zoals ontzegging van de toegang tot het terrein van AHC Noorderlicht of ontzegging van het lidmaatschap, moeten door het bestuur worden bekrachtigd. De Commissie Sportiviteit & Respect deelt haar beslissing mondeling mee en legt de betrokken partijen uit waarom ze tot deze beslissing is gekomen. De commissie kan besluiten de uitspraak op schrift te stellen en eventueel te publiceren op de website van AHC Noorderlicht. De Commissie Sportiviteit & Respect doet jaarlijks verslag van haar activiteiten. 

De leden van de commissie: 
Nader te bepalen 

Vertrouwenspersoon 
Op AHC Noorderlicht kan er een vertrouwenspersoon worden ingeschakeld bij ongewenste omgangsvormen als pesten, discrimineren of (seksueel) intimideren. Ook bij problematische gezinssituaties kun je deze persoon inschakelen. De vertrouwenspersoon luistert goed, is onpartijdig is en heeft geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt, zowel voor de klager als de beklaagde. Daarna zal de vertrouwenspersoon de betrokkenen adviseren en ervoor zorgen dat er eventueel professionele hulp wordt ingeschakeld of een vertrouwenspersoon van de NOC/NSF. 

Als je een vertrouwelijke klacht hebt over ongewenst gedrag, die je niet op schrift wilt stellen en ook niet direct formeel als klacht door de commissie wilt laten behandelen, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Hetzelfde geldt voor vertrouwelijke problemen. Hij of zij kan je verder helpen om een oplossing te vinden. De vertrouwenspersoon behandelt de kwestie strikt vertrouwelijk. Hij of zij kan in overleg met jou en met jouw toestemming alsnog een formele klacht indienen bij de Commissie Sportiviteit & Respect. Als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar in jouw team, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. 

Die vragen kunnen gaan over (en zijn niet beperkt tot):
  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur (Lesbisch, Homo, Bi-, en Transgender) niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je wordt benaderd en/of aangeraakt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te maken heeft;
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging of het team;
  • jouw gedrag als trainer en/of coach. Je vraagt je af of jouw gedrag wel verstandig is;
  • het (direct of indirect) beticht worden van ontoelaatbaar gedrag;
  • het feit of je vraag bij de commissie Sportiviteit & Respect van AHC Noorderlicht op de juiste plaats is.
De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur van AHC Noorderlicht. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon geanonimiseerd aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. 

De vertrouwenspersoon van AHC Noorderlicht is: Iris. Bij vragen of klachten kun je haar contacten via [email protected]